Vol 2, No 3 (2019)

November 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.32584/jikj.v2i3

Table of Contents

Articles

Siti Lestari, Livana PH
PDF
123-129
Lufthiani Anwar, Evi Karota
PDF
129-138
Rosdiana Saputri, Desi Ariyana Rahayu
PDF
139-148
Kandar Kandar, Dwi Indah Iswanti
PDF
149-156
Ulfah Ainul Khasanah, Livana PH, Novi Indrayati
PDF
157-162
Jessica Sindy Sirait, Shinta Melia Desiana
PDF
169-174
Rika Mutiara Gemiralda, Marlaokta Marlaokta, Marlaokta Marlaokta
PDF
171-178
Ester Krisdayanti, Januar Ishak Hutasoit
PDF
179-184